I don’t want to say goodbye

Idontwannasaygoodbye

Ai cũng đã từng yêu, chẳng gì hạnh phúc bằng tình yêu nhưng cũng chẳng gì đau khổ bằng nó….tình yêu thật hạnh phúc cho những ai đang yêu và được yêu hãy cố gắng giữ gìn nó.

I don’t want to say goodbye / Let the stars shine through.

I don’t want to say goodbye / All I want to do is live with you.

Just like the light of the morning / After the darkness has gone

The shadow of my love is falling / On a place where the sun always shown.

Don’t you know that’s where our hearts both belong?

‘Cause I don’t want to say goodbye. / Let the stars shine through.

No, I don’t want to say goodbye / All I want to do is live with you.

Together our two hearts are strong

Don’t you know know that’s where our hearts both belong?

‘Cause I don’t want to say goodbye / Let the stars shine through.

I don’t want to say goodbye / All I want to do is live with you

All I want to do is live with you

NGUỒN: INTERNET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *